Дауа арзалар


Шанарак даулари бойынша


01. Алимент өндириў ҳаққында

02. Алимент бойынша қарыздарлықты төлеўден азат етиў бойынша

03. Алимент бойынша неустойканы өндириў ҳаққында

04. Алимент муғдарын кемейтиў ҳаққында

05. Алиментти қайта есаплаў ҳаққында

06. Алиментти қаттый суммада өндириў ҳаққында

07. Алименттиң белгиленген муғдарын өзгертиў ҳәм алиментти қаттый суммада өндириў ҳаққында

08. Балаға алимент өндириў ҳаққында

09. Ер жеткен мийнетке жарамсыз бала ушын алимент өндириў ҳаққында

10. Мал-мүлкти бөлиў ҳаққында

11. Некеден ажратыў ҳаққында

12. Ата (ана)ны тәминлеў ушын алимент өндириў ҳаққында

13. Ата(ана)лық ҳуқықынан айырыў ҳаққында

14. Алимент өндириў ҳаққындағы суд буйрығын бийкар етиў ҳаққында

15. Баланы тәрбиялаў ҳуқықын ол менен бөлек жасап атырған ҳалда

16. Ата(ана)лық ҳуқықын шеклеў ҳаққында

17. Аталыққа қарсылық билдириў ҳаққында

18. Аталықты белгилеў ҳәм алимент өндириў ҳаққында

19.Баланын жасау жерин белгилеу хаккында

20. Бала менен ушрасыўға тосқынлықларды жоқ қылыў ҳаққында

21.Бала менен корисип турыу тартибин белгилеу

22. Перзентликке алыўды бийкар етиў ҳаққында

23. Ата-ана бөлек жасағанда перзентлериниң жасаў жерин белгилеў ҳаққында

24. Аналық (аталық) ҳуқықыны тиклеў ҳаққында

25. Ўәсиятнама бойынша мийрасқа болған ҳуқық ҳаққындағы гүўалықты ҳәм ўәсиятнаманы ҳақықый емес деп табыў ҳаққында

26. Ўәсиятнаманы ҳақыйқый емес деп табыў туўрысында

27. Налайық мийрасхор деп табыў ҳаққында

28. Мийрасты қабыл етип алыў мүддетин тиклеў ҳаққында

29. Мийрас болған мал-мүлкти бөлиў ҳаққында

30. Мийрас бойынша үлеслерди белгилеў хаккында

31. Мал-мүлкти мийрас қатарына киргизиў ҳаққында

32. Неке дүзилгенлиги ҳәм бийкар қылынғанлығын

33. Неке ҳақыйқый емес табылғанлығы себепли зыянды қаплаў ҳаққында

34. Некеден ажратыў ҳаққында

35. Жалған некени ҳақыйқый емес деп табыў ҳаққында

36. Өмирлик жолдасы басқа некеде болғанлығы


 Уй-жай даулары бойынша


37.Ижарадағы үй-жайдан ўақтынша жасаўшыларды шығарыў ҳаққында

38.Үй-жайға мүжбүрий тәртипте киргизиў ҳаққында

39.Үй-жайдан мәжбүрий тәртипте шығарыў ҳаққында

40.Үй-жайдан пайдаланыў ҳуқықын жоғальқанлықты тән алыў ҳәм есаптан (пропискадан) шығарыў ҳаққында

41.Жатақханадан шығарыў ҳаққында

42.Өзбасымшлаық пенен қурылған қурылысқа мүлк ҳуқықын белгилеў ҳаққында

43.Өзбасымшалық пенен қурылған қурылманы бузыў ҳаққында

44.Турақ жайға суў өткизиў ақыбетинде келтирилген зыянларды өндириў ҳаққында

45.Өзбасымшалық пенен қурылған қайта қурыў ислерин алдыңғы ҳалатына келтириў ҳаққында

46.Улыўмалық мүлк болған үй-жайдан пайдаланыў тәртибин белгилеў ҳаққында

47.Турақ жайдан пайдаланыў тәртибин белгилеў ҳаққында


Мийнет даулары бойынша


48. Жумыс орнына тиклеў ҳәм руўхый зыянды өндириў ҳаққында

49. Ис ҳақыны өндириў ҳаққында

50. Ис ҳақыны өндириў ҳәм төлеўлер кешиккенлиги себепли пул компенсациясын өндириў ҳаққында

51. Төленбеген сыйлық пулларын өндириў ҳаққында

52. Жумыстан босағаннан соң берилмеген мийнет дәптершеси ҳәм басқа ҳүжжетлерди талап қылып алыў бойынша

53. Мийнет қатнасықлары деп тән алыў ҳәм ис бериўшини мийнет шәртнамасын дүзиўге мәжбүрлеў ҳаққында

54. Жумыстан босатыўды нызамсыз деп табыў ҳаққында


Баска пукаралык даулары


55. Ижәра төлемлери бойынша қарыздарлықты өндириў

56. Ижәра шәртнамасын бийкар етиў ҳәм ижәра төлемлери бойынша қарыздарлықты өндириў ҳаққында

57. Кредит шәртнамасы бойынша қарыздарлықты өндириў ҳаққында

58. Қарыз шәртнамасы бойынша қарыздарлықты өндириў ҳаққында

59. Руўхый зыян өндириў ҳаққында

60. Мал-мүлкти басқа шахстың нызамсыз ийелигинен талап қылып алыў ҳаққында

61. Мал-мүлкти хатлаўдан шығарыў ҳаққында

62. Ҳәрекетке уқыпсыз деп табыў ҳаққында

63. Алды-сатты шәртнамасын бийкар етиў ҳаққында

64. Регресс тәртипте өндириў ҳаққында

65. Пуқараның саўлығына жеткизилген зыянды өндириў ҳаққында

66. Шәртнаманы бийкар етиў ҳаққында

67. Жер участкасына қарата мүлк ҳуқықын тән алыў ҳаққында

68. Мүлк ҳуқықы басқа шахсқа өткенлигин мәмлекетлик дизимнен өткериў ҳаққында

69. Турақ жайдың бир бөлимине мүлк ҳуқықын тән алыў ҳаққында

70. Автомобилге болған мүлк ҳуқықын тән алыў ҳаққында

71. Мүлк ҳуқықын тән алыў ҳаққында

72. Гараж ушын мүлк ҳуқықын белгилеў ҳаққында

73. Сапасыз товарды алмастырыў ҳаққында

74. Тутыныўшылар ҳуқықларын қорғаў ҳәм руўхый зыян өндириў ҳаққында

75. Мал-мүлкден пайдаланыў бойынша тосқынлықларды сапластырыў ҳаққында

76. Автомашинаға жеткизилген зыянды өндириў ҳаққында

77. Өрт әқибетинде жеткизилген зыянды өндириў ҳаққында

78. Хызметкерден материаллық зыянды өндириў ҳаққында

79. ЖТҲ нәтийжесинде мал-мүлкке жеткизилген зыянды өндириў ҳаққында

80. Мал-мүлкке жеткизилген зыянды өндириў ҳаққында

81. Ер жетпеген шахс тәрепинен жеткизилген зыянды өндириў ҳаққында

82. Жынаят нәтийжесинде жеткизилген зыянды өндириў ҳаққында


Арза хам илтимаснамалар


1. Суд мәжлисине  гүўаларды шақырыў ҳаққында

2. Ўәкилдиң иске кирисиўине рухсат бериў ҳаққында

3. Мал-мүлкти хатлаў ҳаққында

4. Автотехник экспертиза тайинлаў ҳаққында

5. Қосымша экспертиза тайынлаў ҳаққында

6. Экспертиза тайынлаў ҳаққында

7. Медициналық экспертиза тайынлаў ҳаққында

8. Хаттаныў экспертизасын тайынлаў ҳаққында

9. Тәкрарый экспертиза тайынлаў ҳаққында

10. Руўҳый жағдайы бойынша (психиатрик) экспертиза тайынлаў ҳаққында

11. Суд қурылыс экспертизасын тайынлаў ҳаққында

12. Исти судлаўға тийислилик бойынша басқа судқа өткизиў ҳаққында

13. Суд мәжлисин басқа күнге қалдырыў ҳаққында

14. Дилмаш пенен тәмийинлеў ҳаққында

15. Ис жүргизиўди қысқартыў ҳаққында

16. Мәмлекетлик бажы төлеўди кешиктириў ҳаққында

17. Далийллерге қосып қойыў ҳаққында

18. Даўа мүддетин тиклеў ҳаққында

19. Талапкер (жуўапкер, үшинши шахс)тың қатнасыўысыз көриў ҳаққында

20. Даўаны  тәмийнлеў шараларын  көриў ҳаққында

21. Орынлаў исин жүргизиўди тоқтатып турыў ҳаққында

22. Қосымша жуўапкерди тартыў ҳаққында

23. Қәнийгени қатнастырыў ҳаққында

24. Процессуал мүддетти узайттырыў ҳаққында

25. Суд мәжилисин аудио-видео жазыўға алыў ҳаққында

26. Судтың бийлигине түсиник бериў ҳаққында

27. Суд тапсырмаларын жибериў ҳаққында

28. Техникалық экспертиза тайынлаў ҳаққында

29. Үшинши шахсты қатнастырыў ҳаққында

30. Суд мәжилисин басқа күнге қалдырыў ҳаққында

31. Судтың бийлиги үстинен апелляция шағымы бериў мүддетин тиклеў ҳаққында

32. Даўа арзаны қайтарыў ҳаққында

33. Мәмлекетлик бажыны қайтарыў ҳаққында

34. Орынлаў хат бериў ҳаққында

35. Қосымша бийлик шығарыў ҳаққында

36. Экспертти шақырыўҳаққында

37. Суд қәрежетлерин өндириў ҳаққында

38. Исти  жабық суд мәжлисинде көриў ҳаққында

39. Жуўапкерди алмастырыў ҳаққында

40. Тәрепти оның ҳуқуқый мийрасхоры менен алмастыриў ҳаққында

41. Исти сырттан корип шыгыу хаккында

42. Далийллерди талап етип алыу хаккында

43. Ҳужжетлерди талап етип алыу хаккында

44. Дауанын тийкарын озгериу хаккында

45. Илтимаснаманы қайтарып алыу хаккында

46. Дауа талаплары мугдарын кемейтириу хаккында

47. Дауа талаплары мугдарын асырыу хаккында

48. Дауа талапларына анықлык киритиу хаккында

49. Келисим питимин тастыйыклау хаккында

50. Судьяны шетлетиу хаккында

51. Дауаны тамийинлеу шарасын бийкар етиу хаккында

52. Дауадан уаз кешкенлиги себепли ис жургизиуди кыскартыу хаккында

53. Неустойка мугдарын кемейтиу хаккында

54. Суд мажилисин басқа кунге қалдырыу хаккында

55. Ишлерди бир ис жургизиуге бирлестириу хаккында

56. Пуқаролык иси ҳужжетлери менен танысыу хаккында

57. Илтимаснамага карсылык

58. Мамлекетлик бажы мугдарын кемейтириу хаккында

59. Ис жургизиуди токтатып турыу хаккында

60. Исти кориуди тезлестириу хаккында

61. Сырттан қабыл етилген бийликти қайта корип шыгыу хаккында

62. Уйгарыудын коширмесин бериу хаккында

63. Далийллердин қалбеки екенлиги ҳақкында

64. Дауа предметин озгертиу хаккында

65. Дауаны тамийинлеу шарасын озгертиу хаккында

66. Жазыудагы катени дурыслау хаккында

67. Жууапкер тарепинен дауаны тан алыу хаккында

68. Орынлау хатынын дубликатын бериу хаккында

69. Бийгарез талаплар менен арыз етиуши ушинши шахс катарында дауаны тан алыу хаккында

70. Прокурорды шетлетиу хаккында

71. Суд буйрығынын дубликатын бериу хаккында

72. Суд қарарынын қайтарма орынлауы хаккында

73. Суд мажилиси баяннамасынын коширмесин бериу хаккында

74. Судка муражат етиу муддетинин откерип жиберилгенлиги ақыбетлерин қолланыу хаккында

75. Суд бийлиги орынланыуын кеширктириу хаккында

76. Бийликтин коширмесин бериу хаккында

77. Ҳужжетлердин коширмесин бериу хаккында

78. Суд бийлигин жана ашылган халатлар бойынша


Шагымлар


1. Бийлик устинен апелляциялык шагым

2. Апелляциялык тартиптеге жеке шагым

3. Апелляциялык шагым бойынша карсылык

4. Бийлик устинен Кассациялык шагым

5. Кассациялык тартиптеги жеке шагым

6. Кассациялык шагым бойынша карсылык

7. Баклау тартибинде шагым

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: